OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA PSP GOŁUSZOWICACH

Dodano: 2020-05-21 14:23

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO

SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA PSP GOŁUSZOWICACH

 

 

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole / przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole/ przedszkolu i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.

 3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Szkoły / Przedszkola w Gołuszowicach dowożeniem go do tej placówki tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

 4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.

 5. W czasie przyjęcia dziecka do szkoły /przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

 6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

 7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do szkoły/przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.

 8. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły / przedszkola żadnych zabawek ani

przedmiotów z zewnątrz

 1. Zostałem poinformowana/y, iż nie mogę wejść do szkoły/ przedszkola.

 2. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów i nauczycieli szkoły/przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole/ przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

 3. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora szkoły/przedszkola.

 4. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrektora szkoły / przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.

 5. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

 

 

 

                                                                   ----------------------------------------

                                                                   Data, podpis rodzica/opiekuna