Szkola-na-6

 

 

Projekt Szkoła na „6” POKL.09.01.02-16-046/12

 

 

Projekt "Szkoła na 6" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałanie 9.1.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Od października 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Gołuszowicach realizowany jest Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą Szkoła na „6” „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest zwiększenie osiągnięć szkolnych uczniów klas IV – VI przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w okresie od października 2012 do czerwca 2015.

W ramach realizacji tego projektu oferowane są nie tylko wszelkiego rodzaju zajęcia wspomagające tych uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia ze strony nauczyciela, ale także różnego rodzaju zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, takie jak kółka zainteresowań, warsztaty, wyjazdy do teatrów, wycieczki naukowe poszerzające horyzonty myślowe uczniów.

W ramach projektu organizowane są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i przyrody. Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce, terapia logopedyczna oraz socjoterapia.

Ponadto uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na kółkach zainteresowań takich jak:

 • Kółko naukowe z przyrody – uczniowie zagłębiają się w tajniki przyrody, fizyki i chemii, przeprowadzają ciekawe eksperymenty, poszerzają swoją wiedzę o świecie dzięki rozwiązywaniu ciekawych zagadnień.

 • Kółko naukowe z matematyki – uczniowie oswajają królową nauk poprzez rozwiązywanie ciekawych zagadek matematycznych, łamigłówek, gier. Rozwiązują ciekawe zadania matematyczne, a przede wszystkim dobrze się bawią.

 • Kółko teatralno-filmowe – spotkania z filmem i teatrem. Uczniowie poznają historię teatru i kina, oglądają i omawiają filmy, przygotowują inscenizacje teatralne, przygotowują dekoracje, kostiumy, rekwizyty, redagują zaproszenia, a jednocześnie dobrze się bawią

 • Kółko dziennikarskie e-redaktor – sztuka reportażu, robienie i obróbka własnych zdjęć, kręcenie filmów, zapoznawanie się z etyką reportera, redagowanie gazetki szkolnej to tylko nieliczne atrakcje czekające na ucznia na tych zajęciach.

Ponad to oferta edukacyjna szkoły została, dzięki projektowi Szkoła na „6”, wzbogacona o wyjazdy edukacyjne. W ramach projektu odbędą się trzy wyjazdy do teatru. W listopadzie 2012 odbył się już pierwszy wyjazd. Był to wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl pt. „O Wampirze W” . Planowane są jeszcze dwa wyjazdy w 2013 i 2014. W 2014 planujemy wyjazd do opery.

Oprócz wyjazdów do teatru planowane są wyjazdy naukowe. I tak w pierwszym roku planowany jest wyjazd do Rezerwatu Przyrody na Górze św. Anny, w kolejnych latach 2013 i 2014 planowane są wyjazdy do Planetarium w Chorzowie i do Centrum Nauki w Krakowie.

Dodatkowo na podsumowanie prac w projekcie w każdym kolejnym roku szkolnym, będzie zorganizowany Festiwal Nauki i Popołudnie Teatralne, gdzie uczniowie biorący udział w zajęciach, będą mogli pochwalić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Podczas Popołudnia Teatralnego uczniowie z kółka teatralno-filmowego przedstawią wybraną inscenizację.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu „Szkoła na 6”

POKL.09.01.02-16-044/12 

za rok szkolny 2013/2014


 

W ramach projektu „Szkoła na 6” POKL.09.01.02-16-044/12 w okresie września 2013 do czerwca 2014 prowadzone były następujące zajęcia:

 1. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – 30 godz.

 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV i V – 30 godz.

 3. Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla kl. VI – 15 godz.

 4. Terapia pedagogiczna – 90 godz.

 5. Terapia logopedyczna – 90 godz.

 6. Socjoterapia – 10 godz.

 7. Kółko naukowe matematyczne – 60 godz.

 8. Kółko naukowe przyrodnicze – 60 godz.

 9. Kółko teatralno – filmowe – 60 godz.

 10. Kółko dziennikarskie e-redaktor – 60 godz.

W sumie w roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano łącznie 505 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VI.

W ramach projektu zatrudnionych zostało 6 nauczycieli. Wsparciem objęto 51 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach 21 dziewczynek i 30 chłopców. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV- VI, niektórzy uczniowie biorą udział w więcej niż jednym zajęciu.


 

W ramach projektu zorganizowano wyjazd do teatru im. Jana Kochanowskiego na spektakl „Królowa Śniegu. Zorganizowano wycieczkę naukową do Planetarium w Chorzowie.


Podczas ferii zimowych zorganizowane zostały warsztaty dziennikarskie i warsztaty teatralne Ponadto odbyły się Popołudnie Teatralne i Festiwal Nauki oraz konkurs na najlepszy reportaż. Tematem tego rocznego reportażu była Historia moich mieszkańców, gdzie uczniowie prezentowali wywiady z ciekawymi osobami z ich otoczenia.

 

 

Sprawozdanie z projektu „Szkoła na 6”

POKL.09.01.02-16-044/12

za rok szkolny 2012/2013


 

W ramach projektu „Szkoła na 6” POKL.09.01.02-16-044/12 w okresie od 01.10.2012 do 30.06.2013 zrealizowano zajęcia w następującym wymiarze:

 1. Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego – 30 godz.

 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy IV - VI – 30 godz.

 3. Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla kl. VI – 15 godz.

 4. Terapia pedagogiczna – 90 godz.

 5. Terapia logopedyczna – 90 godz.

 6. Socjoterapia – 10 godz.

 7. Kółko naukowe matematyczne – 60 godz.

 8. Kółko naukowe przyrodnicze – 60 godz.

 9. Kółko teatralno – filmowe – 60 godz.

 10. Kółko dziennikarskie e-redaktor – 60 godz.


 

W ramach projektu zatrudnionych zostało 6 nauczycieli. Wsparciem objęto 36 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach.

18 dziewczynek i 18 chłopców. Zajęcia skierowane są do uczniów klas IV- VI, niektórzy uczniowie biorą udział w więcej niż jednym zajęciu.


W ramach projektu zorganizowano wyjazd do teatru: do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl „O Wampirze W” (w pierwszym semestrze) Zorganizowano wycieczkę naukową do rezerwatu przyrody i Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny (w drugim semestrze)

Zorganizowane zostały warsztaty dziennikarskie i warsztaty teatralne podczas ferii zimowych. Ponadto odbyło się dwa Popołudnie Teatralne i Festiwal Nauki, podczas tego festiwalu rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy reportaż, którego tematyką w tym roku był „Jeden dzień z życia mojej szkoły”. Autorzy najciekawszych prac konkursowych otrzymali nagrody.

 

Dzięki wsparciom, jakie uczniowie otrzymali w związku z realizowanym projektem, poprawiły się ich osiągnięcia w nauce, uczniowie chętnie angażują się w różne zajęcia, biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.