Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 - ważne informacje dla rodziców(1)

Dodano: 2015-03-24 08:34

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach ogłasza nabór uczniów do przedszkola oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Deklaracje należy złożyć w przedszkolu w terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od dnia 1 września nowego roku szkolnego. Wzory deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły oraz przedszkolu,

2.Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na wolne miejsca odbywa się zgodnie z regulaminem postępowania rekrutacyjnego do przedszkola. Regulamin określony w załączniku nr.1

3.W celu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic powinien złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów zawartych we wniosku według wzoru określonego uchwałą organu prowadzącego szkołę. Wzór wniosku określony w załączniku nr 2,

4. O przyjęciu dziecka do przedszkola/szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz klasy pierwszej określono w załączniku nr 3

5. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem ustala zarządzeniem wewnętrznym terminy postępowania rekrutacyjnego. Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola określono w załączniku nr 4

Zasady naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016

1.Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły składają zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej do dyrektora szkoły według wzoru określonego uchwałą organu prowadzącego szkołę. Wzór wniosku określony w załączniku nr 5,

2.Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej na wolne miejsca odbywa się zgodnie z regulaminem postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej. Regulamin określony w załączniku nr 6

3.W celu przyjęcia dziecka do klasy pierwszej rodzic dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły powinien złożyć podanie o przyjęcie do klasy pierwszej do dyrektora szkoły .Wzór podania określony w załączniku nr 7,

4. Dyrektor szkoły zarządzeniem wewnętrznym ustala terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej określone w załączniku nr 8

 

załącznik nr 1 Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

załącznik nr 2 Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

załącznik nr 3 Skład komisji rekrutacyjnych do przedszkola i klasy pierwszej

załącznik nr 4 Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola

załącznik nr 5 Wzór wniosku ,zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

załącznik nr 6 Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

załącznik nr 7 Wzór podania do klasy pierwszej

załącznik nr 8 Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

 

Wniosek do przedszkola

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Gołuszowicach 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołuszowicach​

Zarządzenie przedszkole

Zarządzenie nr 4 Komisja rekrutacyjna​

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły,NALEŻĄCY DO OBWODU​

Terminy-kl I

Podanie o przyjęcie do szkoły załącznik  do zarządz Kl I-z poza obwodu​